Warriors Orochi 4 Ultimate PlayStation 4

เพื่มเนื้อเรื่องใหม่ จะถูกสำรวจใน Warriors Orochi 4 Ultimate ในที่สุดผู้เล่นก็ค้นพบว่าทำไม Zeus จึงก่อตั้งกลุ่มต่อต้านโอดินและจุดประสงค์ที่แท้จริงของ Loki

หมวดหมู่: