Star Wars Jedi Fallen Order [PS4]

Star Wars Jedi Fallen Order เรื่องราวเจไดใหม่เริ่มต้นขึ้น ในฐานะที่เป็นอดีต Padawan ในการหนีจากจักรวรรดิคุณต้องสำเร็จการฝึกอบรมก่อนที่ Imperial Inquisitors

หมวดหมู่: